Date: December 08, 2015
Author: Golf Australia

Western Australian club golf results – Monday

   ALBANY: Stableford: I Neil 39 M Howson K Naylor 36 R Munday I Smith 35 I Skalko K Munday 33 R Johnson 32 M Lee E Orzel G Stocks 31. Women: A Tobiassen 36 E Stocks 34 K Steicke C Smith K Penton 28 J Munday 27.